Timetable for:

67
Karola Miarki - Stocznia Szczecińska (- Ludowa)

Routes: